07 stycznia 2021

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Jeśli dostaniemy negatywną decyzję od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zasiłku rehabilitacyjnego, pogrzebowego, renty socjalnej czy innego świadczenia zawsze mamy możliwość, aby się od niej odwołać. Odwołanie od decyzji powinno być złożone na piśmie lub ustnie w placówce ZUS do właściwych sądów okręgowych, lub sądów rejonowych ze względu na aktualne miejsce zamieszkania. W jakim terminie należy złożyć odwołanie i co robi ZUS po jego otrzymaniu? Jak skutecznie odwołać się od decyzji ZUS?

odwołanie od decyzji

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS możemy napisać samodzielnie lub zlecić przygotowanie dokumentu kancelarii adwokackiej. Odwołanie powinno zawierać takie elementy jak dane osobowe, datę odwołania i oznaczenie zaskarżonej decyzji. W piśmie należy zawrzeć zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków, a całość opatrzyć podpisem ubezpieczonego lub jego przedstawiciela ustawowego.

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych w kwestii wysokości renty, emerytury lub innych świadczeń, mamy miesiąc od doręczenia decyzji ZUS-u na złożenie odwołania.

Co robi ZUS po otrzymaniu odwołania decyzji?

ZUS nie ma możliwości pozostawienia naszego odwołania bez rozpoznania. Jeżeli finalnie sprawa trafi na wokandę, postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest wolne od kosztów sądowych. Wysyłając odwołanie pocztą, najlepiej wybrać przesyłkę poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku składania dokumentu w oddziale ZUS należy uzyskać kopię odwołania wraz z potwierdzeniem przyjęcia, pieczęcią podpisem pracownika urzędu.

Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdzi, że odwołanie jest zasadne, zmieni decyzję w sprawie, ma na to 30 dni od chwili otrzymania odwołania. W przypadku, gdy ZUS uzna, że odwołanie jest niezasadne, przekazuje sprawę do sądu. Odwołanie do sądu przysługuje również, jeśli nie otrzymamy decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia. Jeśli wyrok wydany przez sąd I instancji nie jest satysfakcjonujący, a skarżący nie zgadza się z rozstrzygnięciem, możliwe jest złożenie apelacji do sądu II instancji.

 

Sprawy karne a tajemnica adwokacka. Przeczytaj na naszym blogu