30 sierpnia 2022

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

pieczątka na dokumencie notarialnymOtwarcie testamentu następuje z chwilą zgonu spadkodawcy. Już sama śmierć bliskiej osoby jest powodem smutku i wielu trudności w rodzinie zmarłego, a dodatkowo cały proces spadkowy jest przyczyną powstawania nieporozumień oraz podziałów w rodzinie. Niestety otwarcie spadku jest dopiero początkiem długiej i skomplikowanej drogi spadkowej. Jak wygląda stwierdzenie nabycia spadku? Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku przez sąd? Zapraszam do lektury i poznania odpowiedzi na postawione pytania.

Stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku następuje z mocy prawa w wyniku przyjęcia spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza albo po upływie 6 miesięcy bezczynności spadkobiercy, począwszy od dnia przyjęcia do wiadomości informacji o otwarciu spadku. Aby jednak uzyskać zupełną pewność o prawie do uczestniczenia w nim, należy zadbać o formalne potwierdzenie tego faktu, czyli stwierdzenie nabycia spadku.

Warto pamiętać, że sam dokument wskazuje jedynie grupę spadkobierców oraz określa część udziału w spadku każdego ze spadkobierców. Stwierdzenie nabycia spadku nie dzieli między nich poszczególnych elementów majątku spadkowego, a więc nie mówi o tym komu przypadnie nieruchomość czy samochód, a komu na przykład kosztowności.

Przepisy określają dwie metody stwierdzenia nabycia spadku. Jedna z nich polega na sporządzeniu właściwego dokumentu u notariusza, tj. aktu poświadczenia dziedziczenia, a druga związana jest ze wstąpieniem na drogę sądową. Obydwa dokumenty, zarówno notarialny, jak i sądowy mają taką samą moc prawną i stanowią podstawowy dokument potwierdzający prawo do spadku, którym spadkobiercy posługują się m.in. w banku, podczas składania wniosku o wypłatę pieniędzy z rachunku bankowego zmarłego czy też składając wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej odziedziczonej nieruchomości.

Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd

Ten sposób wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego, które jest konieczne, gdy osoby zainteresowane nie są w stanie dojść do porozumienia. Aby tego dokonać, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Może go złożyć każdy, kto ma w tym interes prawny, mianowicie spadkobiercy, wierzyciele spadkodawcy, spadkobiercy nieuwzględnieni w testamencie, uprawnieni do zachowku, a także zapisobiorcy.

Złożony wniosek powinien zawierać informacje o wszystkich potencjalnych spadkobiercach wraz z określeniem ich stopnia pokrewieństwa. Na dowód powiązań rodzinnych należy przedłożyć odpisy aktów urodzenia czy akt małżeństwa.

Prawa do wszczęcia takiego postępowania nie ogranicza żaden termin, co oznacza, że można je złożyć w każdym momencie, z tym zastrzeżeniem, że nie może to nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Odstępstwem od tego jest złożenie przez wszystkich spadkobierców oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Omawiane postępowanie jest postępowaniem nieprocesowym, w którym nie występują strony procesu, a tylko wnioskodawca i uczestnicy. Nabycie spadku zostaje stwierdzone przez sąd w drodze postanowienia.