Pro bono

Dla osób w trudnej sytuacji materialnej Kancelaria przewiduje możliwość udzielenia porady ustnej bez konieczności uiszczenia opłaty.

Warunkiem uzyskania takiej porady jest złożenie oświadczenia o braku środków pozwalających na pokrycie kosztów porady oraz przedstawienie stosownego dokumentu potwierdzającego tę okoliczność, np. decyzji o statusie bezrobotnego bez prawa do zasiłku, zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń z MOPS etc.

 

W celu uzyskania porady konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu konsultacji – telefonicznie lub za pośrednictwem formularza internetowego.