Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Rakowska – Leputa świadczy pełen zakres usług profesjonalnej pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W zakresie tym oferujemy doradztwo prawne i reprezentację przed wszelkiego rodzaju organami władzy publicznej, w tym sądami powszechnymi:

W sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego oraz prywatnego na wszystkich etapach postępowania karnego, w tym w toku czynności w postępowaniu przygotowawczym.

W sprawach cywilnych, w szczególności z zakresu własności i współwłasność (w tym procedury zniesienia współwłasności) oraz ich ochrony, ochrony wierzyciela na wypadek niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska), sprawach odszkodowawczych zarówno z tytułu czynów niedozwolonych (np. wypadki drogowe),jak i  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie zobowiązań, zawierania bądź rozwiązywania umów, a także sprawach z zakresu prawa osobowego, w tym o ubezwłasnowolnienie.

sprawach rodzinnych, w szczególności sprawach małżeńskich, w tym o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej, , a także wszelkich sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi, w tym o alimenty, o pozbawienie, ograniczenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa czy też o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi.

sprawach spadkowych, w szczególności w przedmiocie złożenia oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, o stwierdzanie nabycia spadku, dział spadku,  orzeczenie nieważności testamentu, z zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe  czy też o zachowek,

sprawach z dziedziny prawa pracy,  w tym odwołań od oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), sprawach z zakresu kar porządkowych,  sprawach o wszelkiego rodzaju świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy, w szczególności wynagrodzenia i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, odszkodowania, ekwiwalenty, odprawy, a także sprawach związanych z wydaniem świadectwa pracy.

sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności odwołań od wszelkich decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, dochodzenia roszczeń z ubezpieczeń społecznych – emerytur, rent, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego.

w toku postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych wszelkiego rodzaju.

 

W powyżej wymienionych dziedzinach Kancelaria oferuje pomoc prawnych  polegającą na:

sporządzanie opinii i informacji prawnych, projektów umów, ugód, porozumień, pism procesowych oraz wniosków w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych

reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami szczególnymi, sądem polubownym, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej

reprezentowanie Klienta w negocjacjach, rokowaniach i mediacjach.

 

Wynagrodzenie za wykonywane usługi jest ustalane indywidualnie dla każdej z przedstawionych przez klienta spraw, po dokonaniu wstępnej oceny stopnia skomplikowania sprawy, a także – w przypadku spraw o roszczenia majątkowe – przy uwzględnieniu wartości przedmiotu sprawy.